Сайт жайлы қысқа дерек

Brief information about the site

Кратко о словаре

Сөздік ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 2013 жылы шығарған Ағылшынша-қазақша сөздіктің І томының (ABC әріптері) электронды жалғасы. Жобаға ағылшын тілінің Оксфорд түсіндірме сөздігі (www.oxfordlearnersdictionaries.com) негіз болды, алайда басқа да сөздіктер пайдаланылады. Қазіргі кезде сайтта ағылшын алфавитінің алғашқы 19 әріптен тұратын сөздері қамтылған (A-S). Қандай да бір сауал, тілек не пікір болса, хабарласыңыз

E-mail: info@eng-kaz.kz, WhatsApp: +43 677 62463960

This is the continuation in the electronic format of the 1st volume of the English-Kazakh Dictionary (ABC), published in 2013 with the support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan in 2013. The project is based on the Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (www.oxfordlearnersdictionaries.com), however other dictionaries also are being used in the project. The site covers the words starting from initial 19 letters of the English alphabet (from A to S). Should you have any queries, wishes or comments, please contact us

E-mail: info@eng-kaz.kz, WhatsApp: +43 677 62463960

Настоящий словарь является электронным продолжением 1 тома Англо-казахского словаря (буквы АВС), изданного при поддержке Министерства культуры и информации в 2013 году. Основой для проекта служит Оксфордовский толковый словарь английского языка (www.oxfordlearnersdictionaries.com), однако также были использованы другие толковые словари английского языка в качестве основы. В данное время сайт охватывает слова, начинающиеся с 19 начальных букв английского алфавита (A-S). Если есть какие-либо вопросы, пожелания или комментарии, просьба обращаться по

E-mail: info@eng-kaz.kz, WhatsApp: +43 677 62463960