queen [kwiːn] n 1.королева, мәлика, шаһбану ♦She was crowned queen at the age of fifteen. – Он бес жасында королева тәжін киді. kings and queens – корольдер мен королевалар/ мәліктер мен мәликалар/ шаһтар мен шаһбанулер ♦∼ of… the Queen of Norway – Норвегия королевасы Queen Victoria – королева Виктория 2. (also queen consort) королева (корольдің әйелі), шаһбану (шаһтың әйелі) ¨Henry VII and his queen, Elizabeth of YorkVII Генрих пен оның королевасы, Йорк Елизаветасы 3. ∼ (of smth) королева (белгілі бір саладағы ең үздік әйел, ең жақсы жер я нәрсе) ♦the queen of fashion – сән королевасы a movie queen – кино королевасы Venice, queen of the Adriatic – Венеция, Адриатика королевасы 4.королева (салтанатты іс-шарадағы басты рольдегі адам) ♦a carnival queen – карнавал королевасы a May queen – мамыр фестивалі королевасы 5. (шахматта) ферзь 6. (карта ойынында) дама 7.аналық насеком (м.: аналық құмырсқа/ ара) ♦a queen bee – аналық ара 8. (taboo, informal) гомосексуалист, гей (жеккөре атау) 9. (idm) *the uncrowned king/queen (of smth) «тәж кимеген король/ королева», белгілі бір саладағы ең үздік адам