quack [kwæk] A.n 1.үйректің қоқылы, қаңқылы (үні) 2. (informal, disapproving) жалған дәрігер, дәрігерсымақ ♦quack doctors – жалған дәрігерлер I've got a check-up with the quack next week. – Келесі аптада дәрігерсымаққа тексерілемін. B.v қоқылдау, қаңқылдау (үйректің)