queenly [ˈkwiːnli] adj королеваша, королева сияқты, тб ¨She gave a queenly wave. – Ол королеваға тән/ королеваша қол бұлғады.