quackery [ˈkwækəri] n жалған дәрігерлік, дәрігерсымақтық, ем-домдық