quench [kwentʃ] v 1. ∼ your thirst шөлін қандыру (су, тб ішу) (syn: slake) 2.∼ smth (formal) от/ өрт сөндіру (syn: extinguish) ¨Firemen tried to quench the flames raging through the building. – Өртшілер үй-жайдан өршелене жалындаған өртті сөндіруге тырысты.