quern [kwɜːn] n (екі жайпақ тастан құралған) тас тиірмен