allegorize ['æligɒraiz] v аллегориямен бейнелеу, тұспалдай, астармен білдіру