query [ˈkwɪəri] A.n (pl queries) 1.сауал, сұрақ ¨Our assistants will be happy to answer your queries. – Көмекшілеріміз сауалдарыңызға қуана жауап береді. 2. (шешілмеген, тб мәселенің тұсына қойылатын) сұрақ белгісі ¨Put a query against Jack's name - I'm not sure if he's coming. – Джәктің атының жанына сұрақ белгісін қой – келе(ді) ме, білмеймін. B.v сұрау; тексеру; шүбәлану, күмәндану ¨∼ smth We queried the bill as it seemed far too high. – Счетқа күмәндандық – тым көп сияқты болды. ¨I'm not in a position to query their decision. – Олардың шешімінің дұрыстығына күмәнданатын шамам жоқ. ¨∼ what, whether, etc… Both novels query what it means to be American. – Екі роман да америкалық болу деген не деген сауал қояды. ¨‘Who will be leading the team?’ queried Simon. – «Команданы кім бастайды?», деп сұрады Саймон. ¨‘Why ever not?’ she queried. – «Неге қашан да жоқ?» деп сұрады ол. ¨∼ smb (especially NAmE) I queried a few people on the subject. – Бұл мәселе бойынша бірнеше адамнан сұрадым. query language n (computing) сауал тілі (жауап іздегенде енгізетін сөздер мен символдар)