questionably [ˈkwestʃənəbli] adv [қ-з: questionable] ¨He was questionably the second son of Seti II. – Оны ІІ Сетидің екінші ұлы болуы мүмкін дейді. ¨politicians who are questionably elected – қилы жолмен сайланған саясаткерлер