quiz [kwɪz] A.n (pl quizzes) 1.сұрақ-жауап ойыны/ сынағы, куиз, викторина ¨a general knowledge quiz – жалпы білім сынағы ¨a television quiz show – телекуиз шоу/ телевизиядағы сұрақ-жауап ойыны ¨The magazine publishes a quiz once a month. – Журнал айына бір рет сұрақ-жауап ойынын жариялайды. 2. (especially NAmE) бақылау жұмысы, диктант, дайындық сынағы, куиз ¨a reading comprehension quiz – оқып түсіну сынағы ¨Students should never miss a quiz or exam without notifying their class counselor. – Оқушылар класс жетекшісіне айтпай сынақтан не емтиханнан қалмау(лар)ы керек. B.v 1.көп сұрақ қою, тергеу, жауап алу (syn: question) ¨∼ smb (about smb/smth) Four men are being quizzed by police about the murder. – Өлімге байланысты төрт кісіні полиция тергеуде. ¨Police have been granted an extra 24 hours to quiz the men. – Әлгі кісілерді тергеу үшін полиция қосымша тәулік алды. ¨∼ smb on/over smth We were quizzed on our views about education. – Білім жүйесіне қатысты пікірімізді білмек болып көптеген сұрақ қойды. 2. ∼ smb (on smth) (NAmE) бақылау жұмысын алу/ өткізу, оқушылардан бейресми сынақ алу ¨You will be quizzed on chapter 6 tomorrow. – 6-тарау бойынша бақылау жұмысы/ сынақ ертең болады.