quickly [ˈkwɪkli] adv 1.тез, жедел, лезде, шапшаң, жылдам ¨She walked quickly away. – Ол тез кетіп қалды. ¨The disease spreads quickly. – Ауру тез тарайды.  ¨He worked quickly and efficiently. – Ол жылдам әрі тындырымды істеді. 2.тез, жедел, шұғыл, бірден ¨to act/respond quickly – тез/ бірден/ шұғыл әрекет ету ¨The authorities moved quickly to quell the violence. – Бұзақылықты басу үшін билік органдары тез/ бірден/ шұғыл қимылдады. ¨'Hey, I was just kidding,' he said quickly. – «Бопты, әшейін қалжыңдағаным ғой», деді ол бірден. ¨He replied to my letter very quickly. – Хатыма ол лезде жауап қатты. ¨We'll repair it as quickly as possible. – Барынша тез жөндейтін боламыз. ¨I quickly realized that this was a big mistake. – Үлкен қате екенін тез ұқтым. ¨Things quickly turned ugly. – Жағдай бірден асқынып кетті.