quickly [ˈkwɪkli] adv 1.тез, жедел, лезде, шапшаң, жылдам ♦She walked quickly away. – Ол тез кетіп қалды. The disease spreads quickly. – Ауру тез тарайды. He worked quickly and efficiently. – Ол жылдам әрі тындырымды істеді. 2.тез, жедел, шұғыл, бірден ♦to act/respond quickly – тез/ бірден/ шұғыл әрекет ету The authorities moved quickly to quell the violence. – Бұзақылықты басу үшін билік органдары тез/ бірден/ шұғыл қимылдады. 'Hey, I was just kidding,' he said quickly. – «Бопты, әшейін қалжыңдағаным ғой», деді ол бірден. He replied to my letter very quickly. – Хатыма ол лезде жауап қатты. We'll repair it as quickly as possible. – Барынша тез жөндейтін боламыз. I quickly realized that this was a big mistake. – Үлкен қате екенін тез ұқтым. Things quickly turned ugly. – Жағдай бірден асқынып кетті.