quickness [ˈkwɪknəs] n қағілез, зерек, ұшқыр ойлы, тез ойлайтын ¨She was known for the quickness of her wit. – Ол алғырлығымен мәлім. ¨He amazes me with his quickness and eagerness to learn. – Оның шапшаң әрі құлшына үйренетіні мені таңғалдырады.