quicksilver [ˈkwɪksɪlvə(r)] A.n (old use) mercury сынап (күміс түсті улы сұйық металл, термометрде, тб қолд, орысша: ртуть) B.adj (literary) құбылма, айныма ¨his quicksilver temperament – оның құбылма мінезі