quick-tempered [ˌkwɪk ˈtempəd] adj қызба, қызу қанды ¨a quick-tempered woman – қызу қанды әйел