quiescence [kwiˈesns] n 1. (formal) әрекетсіздік, тыныштық 2.(medical) аурудың уақытша тыныштануы, үдемеуі, асқынбауы (syn: dormancy) ¨periods of disease quiescence – аурудың асқынбайтын кездері