quiescent [kwiˈesnt] adj 1. (formal) тыныш, әрекетсіз 2.(medical) аурудың уақытша асқынбаған, тыныш кезі (syn: dormant)