quietist [ˈkwaɪətɪst] adj, n (formal) өмірге бойұсынатын/ бойұсынған, өмірдегі нәрселерді өзгертуге тырыспайтын, момын, жуас