quadraphonic [ˌkwɒdrəˈfɒnɪk] adj (also quadrophonic) квадрофон(дық) (бір мезгілде төрт дыбыс колонкасынан келіп жатқан бір дыбыс ж)