quintile [ˈkwɪntaɪl] n (statistics) бестен бірі, 1/5 ♦men in the first quintile of weight – ауыр еркектердің бестен бірі