quintuple [ˈkwɪntjʊpl] A.adj determiner 1.бес бөліктен құралған 2.бес есе B.v (smth) бес есе үлкею/ үлкейту ♦Sales have quintupled over the past few years. – Кейінгі бірнеше жылда сауда бес есе өсті.