idealist [aɪˈdiːəlɪst] n [қ-з: idealism] ¨But at heart he remained an idealist about social issues. – Әлеуметтік мәселелерге келгенде ол іштей идеалист болып қала берді.