idiomatic [ˌɪdiəˈmætɪk] adj 1. (ана тілінде сөйлеушілерге) табиғи¨She speaks fluent and idiomatic English. – Ол ағылшынша еркін әрі табиғи сөйлейді. 2. идиомалық [қ-з: idiom], мәтел ¨an idiomatic expression – мәтел сөз, мәтелдей сөйлеу