ill-defined adj 1.нақты анықталмаған, екіұшты ¨an ill-defined role – екіұшты рөл ¨The precise aims of the committee remain ill-defined. – Комитеттің нақты мақсаттары екіұшты болып қалуда. 2.нақты көрсетілмеген, белгіленбеген (opp: well defined) ¨an ill-defined path – онша көрінбейтін соқпақ (жол)