immerse [ɪˈmɜːs] v 1. ~ sb/sth (in sth) (суға, т.с.с.) батыру, матыру, шөктіру ¨The seeds will swell when immersed in water. – Дәндерді суға салса ісінеді.  2. ~ yourself/sb in sth толығымен, бел шеше кірісу, айналысу, қол үзбеу ¨She immersed herself in her work. – Ол жұмысынан бас алмады/қол үзбеді. ¨Clare and Phil were immersed in conversation in the corner. – Клэйр мен Фил бұрышта әңгімеге беріліп кетті.