inactivity [ˌɪnækˈtɪvəti] n [қ-з: inactive] ¨periods of enforced inactivity and boredom – іссіз жүріп, зерігуге мәжбүр болған кездер ¨The inactivity of the government was deplorable. – Үкіметтің қауқарсыздығы ашындырды.