incoherent [ˌɪnkəʊˈhɪərənt] adj 1.үздік-создық, қыстыққан (opp: coherent) ¨She broke off, incoherent with anger. – Ол ашудан қыстығып сөйлей алмай қалды. 2. (дыбыс ж) анық емес, әрең естілетін, түсініксіз (syn: unintelligible) ¨Rachel whispered something incoherent.Рейчл түсініксіз бірнәрселерді күбірледі.3.сабақтаспаған, ретсіз (opp: coherent) ¨an incoherent policy – сабақтаспаған саясат