incubate [ˈɪŋkjubeɪt] v 1. ~ sth (of a bird) жұмыртқа, тұқым басу (құстың балапан шығару үшін) 2. ~ sth (biology) инкубациялау (клеткаларды, бактерияларды тиісті температурада ұстап, жетілдіру) ¨The samples were incubated at 80°C for three minutes. – Үлгілер 80°C-та үш минут инкубацияланды. 3. be -ting sth (medical) денедегі жұқпалы аурудың вирустарының болуы, инкубациялау ¨The source of infection may be a person who is incubating an infectious disease. – Инфекция көзі жұқпалы ауруды тасып жүрген адам болуы мүмкін.4. (medical) (ауру ж) баяу даму, жетілу