inflated [ɪnˈfleɪtɪd] adj 1.шарықтаған, көпірген ¨inflated prices/salaries – шарықтаған бағалар/жалақылар 2.көпірген, дардиған, далиған ¨He has an inflated sense of his own importance. – Өз көзіне өз маңызы дардиа көрінеді/Өзіне-өзі керемет көрінеді.