inflict [ɪnˈflɪkt] v 1.ұшырату, душар ету, ұрындыру, (жаман нәрсеге) себепкер болу ¨~ sth on/upon sb/sth They inflicted a humiliating defeat on the home team. – Олар жергілікті команданы масқара жеңіліске ұшыратты. ¨Heavy casualties were inflicted on the enemy. – Жау ауыр шығынға ұшырады. ¨(humorous) Do you have to inflict that music on us? – Ана музыканы бізге тыңдатуың керек пе/Ана музыкамен құлақ құрышымызды қандыруың керек пе? ¨~ sth They surveyed the damage inflicted by the storm. – Олар дауыл келтірген шығынды шолып шықты. ¨The rodent's sharp teeth can inflict a nasty bite. – Кеміргіштің (м.: тиін, қоян, суыр) өткір тісі оңбай жаралайды. 2. (phr v) *inflict yourself/sb on sb (often humorous) біреуді өзімен уақыт өткізуге мәжбүрлеу, біреудің уақытын алу ¨Sorry to inflict myself on you again like this! – Тағы да осы сияқты уақытыңды алғаныма ғафу өтінемін! ¨She inflicted her nephew on them for the weekend. – Апта соңында ол жиенін оларға әкеліп тастап кетті.