informative [ɪnˈfɔːmətɪv] adj пайдалы мәлімет, ақпар беретін, «мәліметті» (opp: uninformative) ¨The talk was both informative and entertaining. – Әңгімеден біраз дерек алдық әрі қызықты болды. ¨Findings suggest that while television is more informative than the press, it is less persuasive. – Зерттеулер телевизияның баспасөзге қарағанда көбірек мәлімет беретінін, алайда оқырманды аз иықтайтынын көрсетті.