institution [ˌɪnstɪˈtjuːʃn] n 1. (маманданған) ұйым, институт, мекеме; оқу орны ¨an educational/financial institution – оқу орны/қаржы институты ¨the Smithsonian Institution – Смитсон институты 2. (usually disapproving) емхана, қарттар үйі, балалар үйі, тсс ¨a mental institution – психатриялық емхана ¨We want this to be like a home, not an institution. – Біз бұның мекеме емес, үй сияқты болғанын қалаймыз. 3.салт-дәстүр, әдет-ғұрып, жүйе ¨the institution of marriage – отбасы институты 4.жүйе, заң, ереже енгізу, жүйелеу ¨the institution of new safety procedures – жаңа қауіпсіздік ережелерін енгізу 5. (informal, humorous) тәжірибелі маман, «институт» ¨You must know him - he's an institution around here! – Оны білуге тиіс(ті)сің – ол осындағы «институт»/«архив».