interesting [ˈɪntrəstɪŋ; ˈɪntrestɪŋ] adj қызық(ты), әсерлі ¨an interesting question/point/example – қызық сұрақ/пайым/мысал ¨interesting people/places/work – қызық адамдар/жерлер/жұмыс ¨~ (to do sth) It would be interesting to know what he really believed. – Оның неге сенгенін білу - қызық. ¨It is particularly interesting to compare the two versions. – Осы екі нұсқаны салыстырған ерекше қызық. ¨~ (that…) I find it interesting that she claims not to know him. – Оның оны білмеймін деуі маған қызық көрінеді. ¨Can't we do something more interesting? – Бұдан қызығырақ бір нәрсе істей алмаймыз ба? ¨Her account makes interesting reading. – Оның жазғанын оқу қызық. ¨Our survey produced some interesting results. – Шолуымыз біршама қызық нәтижелермен ұшырастырды.