intermediate [ˌɪntəˈmiːdiət] A.adj 1.екі арадағы, ортадағы, аралық ¨an intermediate stage/step in a process – процестегі аралық кезең/қадам, процестің ортаңғы кезеңі/орта тұсындағы қадам ¨~ between A and B Liquid crystals are considered to be intermediate between liquid and solid. – Сұйық кристалдар сұйық пен қаттының арасындағы күй деп қарастырылады. 2.орта(ша); ортаңғол ¨an intermediate skier/student – орта деңгейлі/деңгейдегі шаңғышы/студент ¨an intermediate coursebook – орта деңгей курсы оқулығы ¨pre-/upper-intermediate classes  - бастапқы орта деңгей/жоғары орта деңгей сабақтары B.n білімі орта деңгейлі адам