intractable [ɪnˈtræktəbl] adj (formal) аса күрделі, өте қиын, шетін (opp: tractable) ¨Unemployment was proving to be an intractable problem. – Жұмыссыздық аса күрделі проблема болып жатқан (еді).