intriguing [ɪnˈtriːɡɪŋ] adj еліктіретін, қызықтыратын, құмар ететін; тосын, бір гәбі бар ¨These discoveries raise intriguing questions. – Бұл жаңалықтар қызық/тосын сұрақтар тудырады. ¨an intriguing possibility – тосын/бір гәбі бар/бірқызық мүмкіндік ¨He found her intriguing. – Ол оның ойын еліктірді.