quota [ˈkwəʊtə] n ∼ (on smth) квота (адамдардың я заттардың ресми рұхсат етілген шегі, мөлшері) ¨to introduce a strict import quota on grain – астыққа қатаң импорт квотасын енгізу ¨(ауысп мағ) I'm going home now - I've done my quota of work for the day. – Үйге кеттім – бүгінгі істегенім жетеді. ¨to get your full quota of sleep – ұйқыны қандырып алу