quotable [ˈkwəʊtəbl] adj цитата келтіруге болатын, цитата ретінде айтарлық