irradiance [ɪˈreɪdiəns] n (physics) сәуле(лену)/жарық шамасы/мөлшері