quota system [ˈkwəʊtə sɪstəm] n 1. (politics)  (иммигранттар санын шектейтін) квота жүйесі ¨a quota system for migrants within the EU – Евроодақтағы мигранттарға арналған квота жүйесі 2.квота жүйесі (мектепке, жұмысқа, тб алынатын ұлттық, діни азшылықтар өкілдерінің санын белгілеу) ¨The school had a quota system in place for many years. – Мектепте көптеген жылдан бері квота жүйесі бар. 3. (economics) квота жүйесі (экспорт-импортты шектеу) ¨They allow sugar imports based on a quota system. – Қантты квотаға сүйене импорттайды.