ischaemia [ɪˈskiːmiə]) n (NAmE ischemia (medical) ишемия (қанның дене мүшесіне, м.: жүрек бұлшық еттеріне, аз баруы)