isotonic [ˌaɪsəʊˈtɒnɪk] adj изотоник (шыныққан кезде жоғалған тұздар мен минералдарды қалпына келтіретін сусын)