quotation [kwəʊˈteɪʃn] n 1.(rather formal) (also rather informal quote) ғибрат (сөз), нақыл сөз, цитата, тәлім сөз, сөзден үзінді (кітаптан, тб алған я біреуден естіген есте қаларлық сөздер) ♦a dictionary of quotations – ғабраттар/ цитаталар сөздігі Two short quotations will illustrate my point. – Екі қысқа цитата/ ғибрат пікірімді өрнектейді. ♦∼ from smth The book began with a quotation from Goethe. – Кітап Гётенің сөзімен басталады. a direct quotation from a recent speech by the president – президенттің жақындағы сөзінен келтірген үзінді 2.цитата/ үзінді келтіру/ айту (кітаптан, тб алған я біреуден естіген есте қаларлық сөздерді қайталау) ♦The writer illustrates his point by quotation from a number of sources. – Жазушы өз пікірін бірнеше көзден алған цитаталармен өрнектейді. 3. (rather formal) (also rather informal quote) жұмыс құны, істелетін жұмыс құнын айту (syn: estimate) ♦You need to get a written quotation before they start work. – Жұмысты бастамас бұрын жұмыстың құнын жазбаша берсін. 4. (finance) баға, құн; бағалау ♦the latest quotations from the Stock Exchange – қор биржасынан алынған соңғы бағалаулар/ бағалар