labour-intensive adj (especially US labor-intensive) жұмыс күшін көп қажет ететін, еңбек-интенсив(ті) ¨labour-intensive methods – жұмыс күшін көп жұмылдыратын тәсілдер ¨Many manufacturers in labour-intensive industries in Taiwan have moved operations to China. – Жұмыс күшін көп қажет ететін көптеген кәсіпорындар Тайваннан Қытайға көшті.