lamented [ləˈmentɪd] adj (formal or humorous) (қайтыс болып) жоқталған, қайғырған ¨her late lamented husband – оның орны толмас марқұм күйеуі ¨the last edition of the much lamented newspaper – жабылып көпті қайғыртқан газеттің соңғы номері