lemma [ˈlemə] n (pl ~s or ~ta) 1. (technical) лемма, (негізгі теорманы дәлелдейтін) көмекші теорема 2. (linguistics) (сөздіктегі сөз отауындағы (словарная статья)) негізгі сөз