liberality [ˌlɪbəˈræləti] n (formal) 1.либералдылық, басқа пікірге, тб түсіне, төзе қараушылық ¨She is known for the liberality of her views. – Ол өзінің либерал көзқарастарымен белгілі. 2.жомарттық, кеңдік