liberate [ˈlɪbəreɪt] v 1. ~ sb/sth (from sb/sth) азат ету, босату, еркін ету ¨The city was liberated by the advancing army. – Қаланы келе жатқан әскер азат етті. 2.  ~ sb (from sth) ерік беру, босату, еркін ету ¨Writing poetry liberated her from the routine of everyday life. – Өлең жазу оны күнделікті күйкі тірліктен босатты.