quash [kwɒʃ] v  1. ​∼ smth (law) сот үкімін жою (syn: overturn) ¨His conviction was later quashed by the Court of Appeal. – Оған шыққан сот үкімін кейін аппеляциялық сот жойды. 2.​∼ smth тоқтату, басу, тежеу (syn: suppress) ¨The rumours were quickly quashed. – Алыпқашпа сөздерді тез басты. ¨The government moved quickly to quash the revolt. – Үкімет көтерілісті басу үшін тез әрекет етті.