limitation [ˌlɪmɪˈteɪʃən] n 1. шек, шектеу(шілік), шектеу/шек қою(шылық); бақылауға алу, ауыздықтау, тежеу (syn: restriction, curb, restraint) ¨They would resist any limitation of their powers. – Олар өздерінің қауқарын/билігін/шамасын қандай да бір шектеуге қарсы болады. ¨to impose limitations on imports – импортқа шектеу қою/импортты тежеу ¨Disability is a physical limitation on your life. – Кемтарлық  – өмірдегі физикалық тежеу. 2. шек (шаманың, қабілеттің, мүмкіндіктің) ¨This technique is useful but it has its limitations. – Бұл әдіс пайдалы болған(ы)мен, бұның да шегі бар. ¨She has serious limitations as a poet. – Ақын ретінде оның шыға алмас шыңдары бар. ¨He was well aware of his own limitations. – Ол өз қабілетінің шегін жақсы ұққан.